Category Archives: экомуаммо

ҚОР ҚОПЛОНИ ХАВФ ОСТИДА

B1666157Табиатда учрайдиган ноёб ҳайвон турларидан бири қор қоплони (Илвирс) бугунги кунга келиб ер юзида йўқолиб кетиш хавфи остида бўлганлиги учун ҳам Табиатни муҳофаза қилиш Халқаро иттифоқи ва Ўзбекистон Республикаси Қизил китобларига киритилган. Жаҳонда у сақланиб қолган Хитой, Хиндистон, Покистон, Непал, Афғонистон, Манголия, Бутан, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистон мамлакатларининг ташаббуси билан қор қоплонларини  ҳимоя қилиш халқаро нодавлат фонди ташкил қилинган. Ушбу фонд тамонидан 2012 йил декабр ойида Қирғизистон Республикасининг пойтахти Бишкек шаҳрида ташкил қилинган «Жаҳонда қор қоплонларини сақлаб қолиш стратегияси ва келгусида ўтказилиши лозим бўлган тадбирлар» хусусидаги халқаро анжуманда Ўзбекистон делегацияси таркибида иштирок этган қоплоншунос олим, қор қоплони бўйича халқаро эксперт, Хисор давлат қўриқхонаси директорининг ўринбосари Б.Оромовнинг сўзларига кўра, бугунги кунда ер юзида сақланиб қолган қор қоплонларининг сони 4500-7000 бош атрофида эканлиги олимлар томонидан таҳмин қилинмоқда.

Ўзбекистон худудида қор қоплони Жиззах вилоятидаги Зомин, Тошкент вилоятидаги Чотқол  ва Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ, Қамаши ва Шахрисабз туманлари худудида жойлашган Хисор давлат қўриқхоналари-да учрайди.  Хисор давлат қўриқхонаси ташкил килинган даврларда, яъни 1983-1985 йилларда қўриқхона илмий ходимлари тамонидан олиб борилган изланишлар натижасида ушбу худудда 4-6 бош Қор қоплони яшаши аниқланган. Бугунги кунга келиб Хисор давлат қўриқхонаси худудида қор қоплонларининг сони таҳминан 20-25 бош атрофида. Қор қоплони мушуксимонлар оиласига мансуб бўлиб, у Хисор давлат қўриқхонасининг денгиз сатҳидан 2500 – 4400 метргача баландликдаги тоғ қояларида яшайди. Унинг ранги жуда оч, деярли оқ тутунсимон тусли, катта қисмида йирик халқасимон ва қўшилиб кетган майда қора доғлари бор. Узун ва қалин юнги, узун думи, калта бармоқли кенг оёқлари ва кучли ривожланган кўкрак мушаклари баланд тоғ чўққиларида чаққон югуриб ов қилиш ва қишнинг  қаҳрли совуқларига дош беришга асқотади. Танасининг узунлиги 110-125 см, думининг узунлиги 90-105 см.гача бўлиб, урғочиларининг оғирлиги 35-40, эркаклариники эса  50 килограммгача етади. Жаҳон қоплоншунос олимларининг таъкидлашларича, қор қоплонлари табиатда 20 йилгача умр куришади. Улар хар икки йилда бир маротаба битта, гоҳида иккита болалайдилар. Хисор қўриқхонаси ҳудудида қор қоплонларининг асосий озуқа манбаи Сибирь тоғ эчкилари (маҳаллий халқ тилида кийиклар), қизил суғур, ёввоий тўнғизлар, хилол ва какликлардир. Улар аҳён-аҳёнда яйловда юрган уй ҳайвонларига ҳам хужум қилиб туради. Қишда қоплонлар баланд  чўққиларидан қочиб, тоғ эчкиларининг ортидан арча ўрмонзорлари ҳудудига, яъни денгиз сатҳидан 2300-2500 метр баландликларгача тушиб келиб яшайдилар.

Ўтган йилнинг ноябр ва декабр ойларида «Ёввоий табиатни асраш халқаро фонди» (WWF) ва  «Халқаро Пантера жамғармаси»  вакиллари билан Хисор давлат қўриқхонаси ходимлари ҳамкорлигида қўриқхона худудида мавжуд қор қоплонларини сонини аниқлаш мақсадида Қизилсув бўлимининг Қизилдарё  дарё ўзани бўйлаб ҳар қандай шарпани сезиб, автоматик тарзда   ишловчи 40 дона «Пантера» русумидаги фотоқопқонлар ўрнатилди. Йигирма кундан сўнг йиғиштириб олинган фотоқопқонлар олган суратлар ўрганилганда натижа кутилганидан хам аъло бўлиб чиқди. Ушбу тадбир натижасида Қизил китобга киритилган Тянь Шянь қўнғир айиғини 4, Туркистон силовсинини 6, Марказий Осиё қундузини 2, қор қоплонининг асосий озуқаси бўлмиш ёввоий тўнғизни 17 ва Сибирь тоғ эчкиларининг 100 дан   ортиқ суратларини олиш билан бирга Ўзбекистон тарихида илк бор 2 дона қор қоплонининг ҳам суратини олишга муваффақ бўлинди. Ушбу муваффақият жаҳон қоплоншунос олимлари тамонидан кенг эътироф этилди ва бу хақида «Ёввоий табиатни асраш халқаро фонди (WWF) интернет сайтларида мақолалар берилди.

Мамлакатимиз мустақилликга эришганидан сўнг ўтган давр мобайнида табиатда йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган ноёб флора ва фауна турларини сақлаб қолиш давлатимиз сиёсатининг энг долзарб соҳаларидан бирига айланди ва борада жуда кўплаб ишлар амалга ошириб келинмоқда. Жумладан, соҳага оид қонунлар, қарорлар қабул қилинмоқда ва яна Ўзбекистон биохилма-хиллигини сақлаб қолиш стратегияси ишлаб чиқилди.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, фаунамизнинг ҳимояга муҳтож, ноёб вакилларидан бири қор қоплонини сақлаб қолиш ва келгуси авлодларга етказиш ҳар биримизнинг она-табиат олдидаги бурчимиздир.

Сарвар ОЧИЛОВ

 

 

 

Дарахт кесиш учун рухсатнома олиш шартми?

 

дерево

Маълум булишича,  бир гектар ерга экилган  дарахтлар 200 киши нафас  олганда чикариладиган СО2 газини синдириб, О2 газини ажратиб чикаради.

 Колаверса,  дарахт сояси оромбахш хис богишлаб, иссикдан  саклайди. Лекин куриган, чириган касал теккан ва шахарни ободонлаштириш режаларни  амалга ошириш хамда бинолар, иншоотлар ва коммуникация  курилиш билан  боглик холларда дарахт бутазорларни  кесиш зарурати тугилади.
Куриган дарахтларни  кесиб ташлашда  хам узбошимчалик  билан  иш юритмаслик керак, чунки Узбекистон Республикасининг 1997 йил 29 декабрдаги «Усимликлар дунёсини  мухофаза килиш ва ундан  фойдаланиш тугрисида»ги конуни 15-моддасига     мувофик  урмон фондига  кирмайдиган жойлардаги дарахтларни  ва буталарни кесиш махаллий  хокимият органларининг табиатни мухофаза  килиш кумитаси билан  келишилган холда рухсат берилади. Даставвал шахар ободонлаштириш  бошкармаси   ва табиатни мухофаза килиш кумитасига  хат билан мурожат килиниши  керак. Тегишли хулоса  олингадан сунг, дарахт кесилишига  рухсат берилади.
Усиб турган дарахтларни   кесиш тартиби  Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг  2004 йил 28 октябрдаги №508-сонли карорида белгиланган  булиб, махаллий хокимият хамда табитани мухофаза килиш  кумитасидан  махсус  рухсатнома  расмийлаштириб, такса  асосида   тегишли туловларни бажаргандан кейин кумитамиз розилик беради. Акс холда дарахтларни рухсатсиз кесилиши  маъмурий  жавобгарликка ва хатто  етказилган  зарар микдори энг кам  иш хакининг  100 бараваридан ошса МЖтКнинг 198- моддасига кура жинойи жавобгарликка олиб келади. Оммавий таргибот тизимлари  оркали экологрларимизни  тушунтириш, ташвикот ишларига карамай, усимлик  дунёсига булган  аёвсиз, вахшиёна мунособатлар хали хам учраб турибди,  бу ахоли томонидан  кумитамизга уринли шикоятлар келиб тушишга сабаб булмокда.Баъзе фукароларни тушунтуришига караганда улар дарахтларни  кесиш  учун рухсат олиш  лозимлигини билмасликларини  важ килишади. Вахоланки, Узбекистон Республикаси Конституциясининг 50- моддасида  хар бир фукаро  атроф табиий мухитга эхтиёткорона муносабатда булишга  мажбурлиги  курсатилган.
Дарахтларни  кесиш  масаласида асосий тарзда  мурожаат  килган  фукаролар, тадбиркор ва бошка  шахсларга   кумитамиз томонидан  услубий ёрдам курсатиш  хизматлари  доимо бажарилади.   Хуллас куриган  булса хам, усиб турган  дарахтни хам кесиб  ташлашга  шошилманг тегишли хулосалар   олиш учун  шахар  кукаламзорлаштириш бошкармаси,  табиатни мухофаза килиш кумитасига муржаат  килинг, акс холда жарима тулашингизга  тугри келади. Агар дарахт кесиш холатлар  булса  ва тегишли хужжатлар булмаса 225-22-78; 225-45-78 ишонч  телефонларга  кунгирок килинг. Уйлаймизки  шахримизнинг  хар бир  фукароси, хайрли ишларга  уз  хиссасини  кушади.
Амонмурод  АМОНОВ,  Навоий шахар Табиатни мухофаза
килиш инспекцияси назоратчиси
Манба: http://nav.uz/news/ekology-news

АЙДАРКУЛЬ — ГОЛУБАЯ ЖЕМЧУЖИНА ПУСТЫНИ

aydarkul-lake

Серой лентой вьется ухабистая асфальтовая дорога среди степи. Скучающе посматривая на эту светло желтую гладь, вдруг увидела, как из–за возвышенности вылетели несколько чаек и с пронзительным криком нырнули обратно.

-В степи… чайки? Откуда? — спросила я у шофера Батыра. Батыр — молодой, плечистый парень, крепко державший руль старенькой «Нивы», улыбнулся.

- Сейчась увидете, апа. Эту красоту словами не передать. Мы уже у цели…

Он не успел закончить свои слова. Машина подпрыгнула на очередной яме и вдруг перед моими глазами открылась самое настоящее море. Изумрудные волны ударялись о песчаный берег, образуя белые «барашки» или затихали среди камышей, растущих вдоль берега неровными линиями. Стая чаек с шумным криком перекликались между собой, а двое из них явно не могли поделить серебристую рыбку, которую старались отнять у друг-друга.

- Ну, как. Я же вам сказал, — Батыр победоносно улыбнулся.

Действительно, озеро Айдаркуль оправдывал свое название бирюзового «моря в песках». Глядя на эти водные просторы, возникшие словно мираж, я испытала по настоящему восторг. Воздух здесь был необычным. С одной стороны – Кызылкумы встречными ветрами посылал струю горячего воздуха, который перемешивался с солоноватым вкусом и свежестью озера. По моим сведениям, раньше тут были солончаки. Потом появились озера, образованные горными речками и ручьями.

Сегодня Айдаркуль — крупное бессточное озеро в северно-восточной части Узбекистана, является искусственным водохранилищем в Айдар-Арнасайской системе озёр, занимающей общую площадь 4000 км². Система включает в себя три озера с солоноватой водой (собственно Айдаркуль, Арнасай и Тузкан). Озёра расположены в солончаковой впадине юго-восточной части пустыни Кызылкум. Протяженность озера Айдаркуль более 200 км, ширина местами достигает до 40 км. Айдаркульское озеро начинается с Ташкентской области реки Сырдарьи, а заканчивается в пустыни Навоинской области перед Нуратинскими горами. В этом регионе встречаются многие представители азиатской фауны. Среди них: млекопитающие (ушастый уж, черепаха, лисица, заяц, волк, джейран, сайгак, кабан, шакал, суслик, тушканчик), пресмыкающиеся: (песчаный удавчик, среднеазиатская кобра и т.д.), птицы: пеликан, ласточка, черный гриф, большая горлица, фазан, чайка, перепелка, куропатка т.д.).  А в Айдаркуле водятся более – 30-ти видов рыб: щука, плотва, сазан, усач, сом, судак, окунь, змейголов, обыкновенный толстолобик, жерех и другие.

До середины прошлого века Арнасайская низменность (которая называлась также Голодная степь) оставалась высохшим соляным озером на протяжении большей части года. Только весной в не очень обширной низине на короткое время появлялось озеро Тузкан, которое полностью исчезало с наступлением жаркой погоды.

В начале 1960-х была запружена Сырдарья. Одновременно была сооружена Чардаринская ГЭС. Для контроля уровня воды были поставлены шлюзы, но когда в 1969 году случился сильный паводок, шлюзы были открыты, поскольку пропускной способности плотины было недостаточно. С февраля 1969 года по февраль 1970 году почти 60 % ежегодного стока Сырдарьи (21 км³) направлялось из Чардаринского водохранилища в Арнасайскую низменность. В результате образовалось озеро. С 1969 года Айдаркуль регулярно получало приток из Сырдарьи, если Чардаринское водохранилище переливалось через плотину. Так, постепенно заполнилась водой Арнасайская низменность и образовалось второе по размеру озеро в регионе (после пересыхающего Аральского моря). В 2005 году в Айдаркуле было 44,3 км³ воды. Сегодня площадь озера составляет около 3000 км². Длина его составляет почти 250 км, а ширина — до 15 км.

В озеро были завезены многие виды рыб, в том числе сазан, судак, лещ, сом, жерех, чехонь, змееголов — сейчас эти рыбы служат основой для рыболовства. В год в системе озёр добывается от 760 до 2000 тонн рыбы. На озере Айдаркуль нет подводных течений. Чем дальше к западу, тем вода солоней. На западе минерализация — более 8 граммов на литр. А в устьях на востоке — 3-5 граммов, что создает комфортные условия для биооргической жизни. Подходящие условия позволяют озеру давать треть всей рыбы республики, и рассматривается как база рыбного хозяйства.

Невдалеке появились вагончики. К нам на встречу вышел коренастый мужчина в очках. Узнав, что я журналист, и пришла  написать статью о  рыбаках, он улыбнулся. И представился: Жасур Эшназаров. За крепким зеленым чаем, слушая стрекотания кузнечиков, шелест камышовых стеблей и различные звуки, доносящиеся из озера, мы разговорились.

- Отец наш был водителем. Часто привозил живую рыбу, — начал  разговор Жасур ака, когда я поинтересовалась, откуда у нее страсть к ловле рыбы. — Их иногда  запускали в огромный казан с водой, стоявший  во дворе, а мы, мальчишки, ее подкармливали. А позже рыба стала кормить нас, когда в начале 1990-х годов были открыта дорога к частному предпринимательству.  В Арнасае открыли столовую для любителей рыбных блюд. Я сам жарил сазанов, жереха, леща, сома. Свежую рыбу естественно завозили из Айдаркуля, которая сейчас  кормит не только Арнасайский район, но и половину Узбекистана.

По словам Жасура, они вместе с братом Турабеком  создали свое фермерское хозяйство. Братья Эшназаровы не намерены останавливаться на достигнутом. Раскручивают его прицельно и с дальней перспективой — стать основным поставщиком мальков и сеголеток, чтобы затем зарыблять естественные и искусственные водоемы, расширять производство товарной продукции.

- У нас есть опыт и материальная база, чтобы работать в этом направлении. В то же время многие фермеры  хотели бы выращивать рыбу исключительно на продажу. И одно другому должно помогать, — раскрыл свои планы Жасур ака. –Главное не истреблять слепо рыбное богатство нашей кормилицы, а помогать ему размножатся. Поэтому у нашего хозяйство есть свой маточный пруд, отгороженный прочной сетью, от основного водного пространства, где  выращиваются мальки. До недавних пор это озеро имело репутацию рыболовного рая. Расположенное далеко в джизакских степях, оно считалось глухим и безлюдным, о размерах водящихся там рыб ходили легенды, и туда мечтал попасть каждый уважающий себя рыбак. Однако всеобщая автомобилизация и коммерциализация сделали свое дело. Озеро наводнили рыболовные бригады с десятками километров сетей, поделили его между собой различные арендаторы легального и полулегального толка. Жасур ака тяжко вздыхает.

В маточном пруду, которым владеют Эшназаровы, есть уникальные экземпляры — сазаны и сомы от шести до 15 килограммов. Сазаны нарастили вес в течение пяти лет, чтобы давать жизнь рыбьим косякам.

- Наша главная цель — создать собственный инкубационный цех для получения мальков, — продолжает нашу беседу Жасур Эшназаров. — Рыбоматериал приходится завозить из Ташкента. А это — особые условия транспортировки и, соответственно, большие денежные затраты, что затем ложатся на цену товарной продукции. Рассчитываем на то, что банковский кредит поможет нам решить эту проблему. Мы нуждаемся в больших средствах, чтобы купить современное оборудование, построить инкубационный цех. Сейчас работаем над бизнес-планом, который, по нашим расчетам, позволит поставлять мальков для зарыбления водоемов.

К сожалению, не все рыбаки думают о будущем этого уникального озера и его рыбного богатство. Браконьерство, неумеренный отлов некоторых видов рыб, таких как белый амур, приводит к  сокращению их вида. По данным специалистов[1] на сегодняшний день современное экологическое состояние Айдаркуля заметно нарушены, так как некоторые элементы, находящиеся в составе воде превышают норму. В виду того, что минерализация воды в отдельных районах доходит до 8-10 граммов на литр, эту воду нельзя использовать для орошения сельскохозяйственных культур. При этом снижается и рыбопродуктивность озера, который зависит от увеличения минерализации озера, непостоянства уровня воды, стихийного формирования ихтиофауны, отсутствие естественного воспроизводства белого амура и белого толстолобика, основных промысловых рыб, пользующихся особой популярностью у населения. Несмотря на отмеченные факты, специалисты считают, что  при решение вышеуказанных проблем и при грамотном ведении работ рационального использования и охрана рыбных ресурсов ситуацию можно нормализовать. Учитывая данную ситуацию Правительством Республики Узбекистан экологическая ситуация на Айдаркуле взята под особый контроль и специалистами начаты работы по комплексному изучению состояния гидроэкологических режимов Айдар-Арнасайской водной системы. Ведутся работы по разработке конкретных мер по решению накопившихся проблем.

 

Наргис КАСЫМОВА[1] Э.Чембарисов, Ф.Шамсиев. Многооблачный комплексный метод оценки состояния водных объектов на основе обобщения различных экологических индикаторов.  Институт водных проблем АН РУз. www.cawater-info.net.

ЭКОЛОГИК ТАРБИЯНИ ЎЗИМИЗДАН БОШЛАЙЛИК

logo3

Ўзбекистон табиати… Унинг пурвиқор тоғлари, зилол сувлари, салқин сабоси, чечаклар ифори уфуриб турган ҳавосидан неча асрлардан буён шоиру-ёзувчилар ўз ижодларида  ўз аксини топиб келмоқда. Аммо сўнгги йилларда тоғ ёнбағрларига дам олгани чиққан киши табиатдан завқ олиш ўрнига сой бўларида, қир ёнбағрларида, дарахтлар тагида сочилиб ётган чиқиндиларни кўриб, кайфияти бузилади. Қишда улар чириб кетмаган, бунинг устига бу йилгилари ҳам қўшилган. Турли шакл ва рангдаги консерва банкалари, пластик идишлар, целлофан ўрамлар, пакетлар, шиша идишлар. Бунга турли-туман темир-терсакларни, автомобил шиналари ва покришкаларни айтмаса ҳам бўлади.  Сув ҳавзасига қарасангиз, қирғоққа урилиб чайқалаётган баклашкалар,  бир марта ишлатиладиган тарелкалар, целлофан пакетларни кўриш мумкин. Шубҳасиз, сув ҳавзасининг тубидаги чиқиндилар бундан кам эмас. Албатта, бундай манзара барчага таниш. Аввал аччиғимиз чиқади, сўнгра биз ҳам  тозароқ жой топиб, еб ичиб, чўмилгач, кечга яқин ишлатилган қоғоз-у-пакетларни шу ерга ташлаган ҳолда уйга қайтамиз. Албатта буни кўрган фарзандларимиз келгусида бу хатти-ҳаракатларимизни такрорламасликка ким кафолат беради? Бежиз доно ҳалқимиз, “қуш уясида кўрганини қилади” демаган. Бундай ҳолат такрорланмаслиги учун, келажак авлодга  мусаффо ҳаво, тоза сув, кўркам  табиатни мерос қолдиришимиз учун ҳар биримиз ўзимизга савол беришимиз зарур: “Мен Она табиатни асраш учун нима қилдим?”. Айнан шу саволни фарзандларга ҳам бериш, ўсиб келаётган авлод она табиатга нисбатан ўйламасдан, масъулиятсизларча муносабатда бўлмаслик кераклигини сингдириш лозим.  Ҳар бир хатти-ҳаракатимизни назорат этишимиз, эколгик тарбияни ўзимиздан бошлашимиз зарур.  Мана мактаб ўқувчиси чўнтагидан конфет олиб, уни очди-да, қоғозини ерга ташлади. Айнан шу, бир парча қоғозни икки метр нарида турган ахлат қутисига ташлаш ҳаёлига ҳам келмади. Чунки у  шундай қилиш керак деб ўйлайди. Атрофда сочилиб ётган қоғозлар ҳам ахлат қутисида эмасда. Икки яшар болани аравачада олиб кетаётган она баклашкада қолган чойни фарзандига ичирди-да, бўшаган идишни йўлак четидаги ариқчага улоқтирди. Боланинг кўзи каламушлар югуриб юрган ариқчадаги ўнлаб  ана шундай баклашкаларга тушди. Унинг онгида бу манзара муҳрланиб қолди. Катта бўлгач, бундай таниш манзараларга у бефарқ қарайди. Ўзи ҳам писта чақиб, тонг саҳарда фаррош томонидан супирилган кўчага пўчоғини ташлаб кетади, машинада кета туриб, бўшаган баклашкани онаси сингари деразадан улоқтиради, сигарета қутисини беписанд, атрофдагилардан уялмай истироҳат боғидаги тахта курсининг орасига тиқиб кетади.  Ҳўш, шахсий тарбияни нимадан бошлаш керак?

Аввало:

-ўз орқангиздан ахлатни йиғиштириб юринг. Чиқиндиларни махсус ажратилган ерга олиб бориб ташланг. Агар бундай имконият бўлмаса, унда пакет ёки газетага ўранг ва уни яқинроқдаги ахлат қутиларига ташланг. Фарзандингиз музқаймоқ қоғозини ерга ташласа, ердан олиб, ахлат қутисига ташлашини айтинг. Буни нима учун қилганингизни болага тушунтиринг. У «Бошқалар ташлаяптику! Нега менга мумкин эмас?!» — деб эътироз билдириши мумкин. Табиатни асраб авайлашимиз зарурлиги, унга бефарқ муносабат қандай муаммоларни келтириб чиқараётганини тушинтиринг.

- сувни тежашни ва ифлослантирмасликка ўрганинг. Уйингиздаги носоз жумракларни тузатинг. Фарзандингизга сув тақчиллиги муаммоси натижасида миллионлаб одамлар азият чекаётганлигини тушунтириб беринг. Япон ёзувчиси Хироси Нома: “Мабодо келгусида ерда ҳаёт тамом бўлса, у атом урушидан эмас, сув етишмаслигидан бўлади”, — деб айтган эди. Шунинг учун сувни тоза сақлаш чораларини кўра олсак, келгусида ердаги ҳаётни сақлаган, халқимизнинг соғлом ва фаровон турмуш кечиришини таъминлаган бўламиз.

-уйда электр чироқларни учириб юришга ўрганинг. Зеро, иссиқлик ва ёруғликни тежаш орқали биз ҳавонинг глобал исиш муаммосини олдини олишга оз бўлсада ўз ҳиссамизни қўшган бўламиз. Бундан ташқари фарзандингизнинг ўзи фойдаланмаётган нарсаларни ўчириб қўйиши, оилавий  бюджетингизга ҳам ёрдам беради.

- эҳтиёткорона муносабат. Нафақат табиат қўйнига чиққанда ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсини асрашни, балки уйда, маҳаллада, боғчада, мактабда ҳам болаларимизни ўзганинг меҳнатини қадрлаш,  яшаётган, ўқияётган жойини тоза тутиш ва уларга нисбатан эҳтиёткорона муносабатда бўлишга ўргатинг. Ҳовлида ёки подъезд олдида турган синиқ курсини, болалар арғимчисини фарзандингиз билан бирга тузатинг. Яраланган қуш боласига ёрдам кўрсатиб, уни тузалгунча боқинг. Баҳорда уйингиз атрофини болалар билан биргаликда ободонлаштириб гуллар экинг, дарахт кўчатларини  ўтқазинг. Бунда бола ҳам турли асбоблар билан ишлаш кўникмасини ўрганади. Сизнинг «эҳтиёт қилиш, синдирмаслик ва чиқиндилар ташламаслик» ҳақидаги панд-насиҳатларингиз эса ёшлар учун амалий сабоққа айланади.

Бугун биз экологик маданият ҳақида кўп гапираяпмиз. Аммо тарбияни ўзимиздан бошламас эканмиз, сўзлар ҳавода муаллақ қолиб кетаверади, атроф-муҳит эса ифлосланишда давом этади.

Наргис ҚОСИМОВА

Drop of water

СУВНИ ТЕЖАШ КЕРАКМИ?

Чўл қуёшининг жазирама нурлари отларни ҳолсизлантирар, йўловчиларнинг ташналикдан ёрилган лаблари, чанг ва қумдан қорайган юзлари, умид билан уфққа тикилган кўзларидан фақатгина бир маънони англаб етиш мумкин эди. Давоми

glass-of-water

ОБИ ҲАЁТ МУАММОСИ ҲАМКОРЛИКДА ЕЧИЛАДИ

Берлинда    Марказий Осиё мамлакатларидан келган журналистлар, экологлар, табиатни муҳофаза этиш қумиталари  мутахассисларинг бир ҳафталик учрашуви самарали ўтди, десак янгилишмаган бўламиз. Давоми

d

КЕЛАЖАК АВТОМОБИЛИ ТАБИАТ УЧУН ХАВСИЗМИ?

“Электромобиль –энг экологик тоза транспорт воситаси” деган маълумот кўпчилик назарида энг тўғри бўлиб, бу хусусида оммавий ахборот воситаларида ҳам кўплаб мақолалар берилган эди.

Давоми